[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Dusičnan sodný čistý

Dusičnan sodný čistý
Kód: 260.0000
Cena: 111 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned
Varianty:

dusičnan sodný. Certifikovaná kvalita.
Kód: 260/ Dusičnan sodný čistý
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství a DoS, Pharma, jiné
Charakteristika: čistá anorganická látka bez protispékavé látky
Kategorie: LabChem a FoodChem, bez omezení


Složení: NaNO3, 99.2+%
jiné parametry
Dusitany jako NaNO2 max 30ppm
Sírany ?
vyrobeno dle SVP/ GMP.


Synonyma
Nitric acid sodium salt
Ledek chilský, Ledek sodný


Popis/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu, mírně hygroskopická, dobře rozpustná ve vodě.
Balení: dóza s bezpečnostní pojistkou originality


Použití
Laboratoře: činidlo
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Jiné: dusíkaté hnojivo


Identifikace
CAS 7631-99-4
ES 231-554-3

E251 přídatná látka pro použití v potravinách PPL - odpovídá
Ph.Eur. ?

FEMA ?
HS-No. 3105 1000

UN1498, ADR 5.1/III
LQ 5kg
MW 85.01


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, GHS07
Signální slovo: Varování
H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování


Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, LiteraturaCoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - E251
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Wiki:

Články pojednávající o použití:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de


Poznámka:
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externíchodkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.

O způsobu použití látky rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.

Klíčová slova: Natrium, sodík, hnojivo, oxidant
Aktualizace: 24.03.2019

 

Fotografie produktu Dusičnan sodný čistý

foto1.jpg
foto2.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949673&y=50.3711031&z=17&source=addr&id=9691402

nebo zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949669&y=50.3711031&z=17&source=firm&id=12768202&q=C%C3%ADtov%2078


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2019 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist