[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina máselná čistá

Kyselina máselná čistá
Kód: 545.0100
Cena: 573 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

kyselina máselná - certifikovaná kvalita
Kód 545

Kyselina máselná čistá

Charakteristika: organická kyselina, nejjednodušší mastná kyselina
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, kosmetika, laboratoře, jiné
Kategorie: volný prodej
Zdroj: zápachu
Balení, PJ: 100ml

Složení: CH3CH2CH2COOH, C4H8O2, 99+%
jiné parametry
Hustota 0.959g/cm
vyrobeno dle GMP

Synonyma
Butansäure, 1,4-Butansäure, Propylcarbonsäure

Popis/ Vzhled
Kyselina máselná je bezbarvá kapalina s charakteristickým nepříjemným zápachem. Je dobře rozpustná ve vodě.

Použití
činidlo
pro farmaceutickou výrobu

Identifikace
CAS 107-92-6
EU 203-532-3
E - není v seznamu přídatných látek PPL
Ph.Eur. ?
HS-Nr.
UN2820, ADR8/III
LQ
MW 88.11

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS05, GHS07 GHS05 Signální slovo: Nepezpečí

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P260 Nevdechujte plyn, mlhu, páry nebo aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
Pxxx jjjjjjjjj
Pyyy  

 

Skladování
v uzavřených nádobách při T <25°C.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - není v seznamu PPL
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x) = neurčeno odpovídá mg látky na osobu a den.
Doporučená denní dávka dle literatury DDD(x) žádné údaje den.
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp ?
ČL, Ph.Eur.
Wiki:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Články pojednávající o využití:
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost.
Alternativní medicíne: žádné údaje
Klíčová slova: butyrát, vnadidlo
Aktualizace: 21.10.2022

Fotografie produktu Kyselina máselná čistá

foto1.png

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist