[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Peroxodisíran draselný p.a.

Peroxodisíran draselný p.a.
Kód: 588.0100
Cena: 157 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

peroxodisíran draselný - certifikovaná kvalita
Kód 588

Peroxodisíran draselný p.a., 100g

Určená použití látky: potravinářství, farmacie, kosmetika, laboratoře, jiné
Charakteristika: čistá anorganická látka
Kategorie: s výhradou
Zdroj: draslíku a kyslíku
Balení, PJ: 100g

Složení: K2S2O8, 98+%
jiné parametry
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Persíran draselný
IUPAC Dipotassium peroxodisulfate
INCI ?

Popis/ Vzhled
Peroxodisíran draselný je bezbarvá krystalická látka bez zápachu.

Použití
Činidlo oxidační
Přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Bazénová chemie - "aktivní kyslík" pro bazény, asi 100g na 100m3. Výhoda: je bez "chloru".
Návod k použití:

Identifikace
CAS 7727-21-1
EU 231-781-8
E922, PPL přídatná látka pro použití v potravinách - odpovídá
Ph.Eur. ?
FEMA ?
HS-No. 2833 4000
UN1492, ADR: 5.1/III
LQ - 5kg
MW 270.33

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: platí pro pevnou konzentrovanou látku
Piktogramy: GHS03, GHS07, GHS08 GHS08 Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P-věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P261 Zamezte vdechování prachu. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při RT.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - E922
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Wiki:
Články pojednávající o použití:
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externíchodkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.
Klíčová slova: draslík, persulfát, bazenová chemie
Aktualizace: 01.02.2024

Fotografie produktu Peroxodisíran draselný p.a.

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist