[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Peroxodisíran draselný p.a.; 100g

Peroxodisíran draselný p.a.; 100g
Kód: 588.0100
Cena: 109 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

persíran draselný Certifikovaná kvalita.

Kód: 588/ Peroxodisíran draselný p.a.; 100g
Indikace: laboratoře, potravinářství, DoS, farmacie, KoS; látka pro široké použití
Charakteristika: čistá anorganická látka

Kategorie: LabChem
Zdroj draslíku a kyslíku


Složení: K2S2O8, 98+%

jiné parametry
perfektní kvalita osvědčeného evropského výrobce, vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Persíran draselný
IUPAC Dipotassium peroxodisulfate
INCI ?

Popis/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu
Balení: dóza s bezpečnostní pojistkou originality

Použití
Činidlo oxidační
Přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Bazénová chemie - "aktivní kyslík" pro bazény, asi 100g na 100m3
Návod k použití:

Identifikace
CAS 7727-21-1
ES 231-781-8

E922, PPL přídatná látka pro použití v potravinách - odpovídá
Ph.Eur. ?

FEMA
HS-No. 28334000

UN1492, ADR: 5.1/III
LQ - 5kg
MW 270.33


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, 07, 08

Signální slovo: Nebezpečí

H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P-věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P261 Zamezte vdechování prachu. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006  - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - E922
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Wiki:

Články pojednávající o použití:

Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Další klíčová slova: draslík

Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externíchodkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.

O způsobu použití látky rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.

Aktualizace: 11.07.2018

Fotografie produktu Peroxodisíran draselný p.a.; 100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949673&y=50.3711031&z=17&source=addr&id=9691402

nebo zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949669&y=50.3711031&z=17&source=firm&id=12768202&q=C%C3%ADtov%2078


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2019 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist