[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Pyruvát sodný čistý

Pyruvát sodný čistý
Kód: 592
Cena: 1343 Kč
Výrobce:
Dostupnost:

pyruvát sodný - certifikovaná kvalita
Kód 592

Pyruvát sodný čistý

Charakteristika: sodná sůl kyseliny pro biochemii
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, jiné
Kategorie: bez omezení
Zdroj: vápníku
Balení, PJ: 50g

Složení: C3H3O3Na, 99+%
jiné parametry, např. Na v %; stechiometricky %(Na)
perfektní kvalita osvědčeného evropského výrobce, vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
α-Ketopropionic acid sodium salt
2-Oxopropanoic acid sodium salt
Pyruvic acid sodium salt
IUPAC Sodium 2-oxopropanoate
INCI nomenklatura

Vlastnosti/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu.

Použití
Laboratoře: činidlo pro buněčné kultury,
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Farmacie: jednoduché projímadlo, laxativum
Kosmetika: příprava minerální koupele.
Průmysl:
Rostlinářství: hnojivo, hydroponické hnojivo, výživa rostlin, množení in vitro
Jiné:

Identifikace
CAS 113-24-6
EU 204-024-4
E?
Ph.Eur. ?
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 110.04

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS01 Signální slovo: žádné

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H318 Používejte ochranné brýle a rukavice xxxxxxxxxxxxxxx
H312 Nebezpečí pro organismy
P420 jjjjjjjjj
P285  

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ výparů/ aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neopouštějte pracoviště. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P321 Specifické ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku). P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/nádobu podle schváleného plánu nakládání s odpady

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 -
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 -
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x)
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp

ČL, Ph.Eur.
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Články pojednávající o využití:
Poznámka: It is commonly added to cell culture media as an additional source of energy, na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte
Aktualizace: 09.07.2023

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist