[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Sildenafilcitrát

Sildenafilcitrát
Kód: 673.0000
Cena: 1634 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

sildenafil - certifikovaná kvalita
Kód 673

Sildenafilcitrát čistý

Charakteristika: čistá organická látka - Sildenafil ve formě citrátu
Určená použití látky: laboratoře, farmacie, potravinářský průmysl, jiné
Kategorie: s výhradou
Zdroj: afrodiziakum
Balení, PJ: 1g, VOC poptejte.

Složení: C22H30N6O4S.C6H8O7, 99+%
jiné parametry, např. Sildenafil 70.47%; (stechiometricky 71.19%)
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Synonym(s): UK-92,480, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[5,4-e]pyrimidin-7-one citrate salt, Revatio, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate salt, Sildennafil citrate salt
INCI nomenklatura

Vlastnosti/ Vzhled
Sildenafilcitrát (ZVC) je bezbarvá (bílá) krystalická hořká látka bez zápachu.

Použití
Laboratoře: činidlo p.A., RaD
Farmacie: aktivní farmaceutická látka na výrobu přípravků podporujících libido.
Doplňky stravy: aktivní látka stimulující libido
Jiné:

Identifikace
CAS 171599-83-0
EU 638-824-3
E - není v seznamu
Ph.Eur. - odpovídá
FEMA ?
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu, ení nebezpečným zbožím
LQ - neurčeno
MW 666.70

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: žádné.
Piktogramy: GHS07 Signální slovo: Varování

Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008. Dráždivost pro kůži (Kategorie 2), H315 Podráždění očí (Kategorie 2), H319 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (Kategorie 3), Dýchací systém, H335 Rizikové věty H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Bezpečnostní oznámení P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H318 Používejte ochranné brýle a rukavice xxxxxxxxxxxxxxx
H312 Nebezpečí pro organismy
P420 jjjjjjjjj
P285  

 

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - není v seznamu PPL
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(Sil) - neurčeno
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp ?

ČL, Ph.Eur.
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Články pojednávající o využití: vysoký krevní tlak
1g Sildenafil odpovídá 1,4g Sildenafilcitrát
1g Sildenafilcitrát odpovídá 0,71g Sildenafil
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Pro Sildenafil platí: CAS 139755-83-2, EU 200-659-6, C22H30N6O4S, MW 474.58
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: Viagra, Afrodisiakum, Libido, Viagra, Sildenafilum, Sildenafili citras PhEur, Sildenafilcitrat
Aktualizace: 10.04.2024

Fotografie produktu Sildenafilcitrát

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist